Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van online boekhouden bij e‑Boekhouden.nl

Deze algemene voorwaarden gaan over online boekhouden met e‑Boekhouden.nl. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door.

Artikel 1 Definities

1.1    Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van e‑Boekhouden.nl. 
1.2    Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in deze, tussen e‑Boekhouden.nl Opdrachtgever gesloten, overeenkomst.
1.3    e‑Boekhouden.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SkillSource B.V. Statutair gevestigd  te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51432846.
1.4    Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met e‑Boekhouden.nl een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1    Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met e‑Boekhouden.nl schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door e‑Boekhouden.nl als zodanig zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

3.1    Een overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen- en geaccepteerd is door e‑Boekhouden.nl;
3.2    De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het abonnement. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de acceptatiedatum als ingangsdatum. Opdrachtgever krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie.

Artikel 4 Opzegging overeenkomst

4.1    De Dienst zal worden verleend door e‑Boekhouden.nl aan Opdrachtgever gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen. 
4.2    Zowel de Opdrachtgever als e‑Boekhouden.nl kunnen de overeenkomst maandelijks schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
4.3    Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen jegens e‑Boekhouden.nl niet nakomt of e‑Boekhouden.nl goede reden heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van e‑Boekhouden.nl adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft e‑Boekhouden.nl het recht (verdere) uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van e‑Boekhouden.nl op schadevergoeding.

Artikel 5 Overmacht

5.1    Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van e‑Boekhouden.nl. 
5.2    e‑Boekhouden.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
5.3    De Opdrachtgever verklaart e‑Boekhouden.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.

Artikel 6 Prijzen

6.1    Betaling geschiedt per maand.  
6.2    Alle prijzen voor de Diensten van e‑Boekhouden.nl worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. e‑Boekhouden.nl stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
6.3    Wijzigen van prijzen is slechts mogelijk indien e‑Boekhouden.nl opdrachtgever hier minimaal één maand voor ingang van op de hoogte stelt.
6.4    In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van e‑Boekhouden.nl, heeft e‑Boekhouden.nl het recht de Dienst (tijdelijk) te blokkeren. De kosten welke voorvloeien uit de overeenkomst, blijven gedurende een periode waarin de Dienst geblokkeerd is onverminderd doorlopen.
6.5    De kosten van de storingsopheffing in de Dienst(en) komen voor rekening van e‑Boekhouden.nl, tenzij:- Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en);- Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst(en);- De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1    De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 
7.2    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door e‑Boekhouden.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door e‑Boekhouden.nl is ontvangen. 
7.3    De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 
7.4    Indien Opdrachtgever niet tijdig, heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.5    Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is e‑Boekhouden.nl gerechtigd de toegang tot de Diensten te blokkeren. Daarnaast zal e‑Boekhouden.nl vanaf dat moment de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-.
7.6    Naast de incassokosten als bedoeld in artikel 7.5  zal e‑Boekhouden.nl vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van de Opdrachtgever komen.

Artikel 8 Gebruik Diensten

8.1    Om  toegang te krijgen tot de Diensten dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door e‑Boekhouden.nl worden verstrekt.
8.2    De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door e‑Boekhouden.nl beschikbaar gestelde inloggegevens. 
8.3    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan.
8.4    Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan e‑Boekhouden.nl te melden. 
8.5    e‑Boekhouden.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.
8.6    De Opdrachtgever vrijwaart e‑Boekhouden.nl van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever.
8.7    De Opdrachtgever dient e‑Boekhouden.nl onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever.
8.8    Indien de door e‑Boekhouden.nl geleverde of Dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is opdrachtgever verplicht dit binnen vijf (5) dagen na ontdekking te melden aan e‑Boekhouden.nl.

Artikel 9 Licentie

9.1    Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij e‑Boekhouden.nl of diens licentiegevers.
9.2    Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
9.3    Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Software of middels de site van e‑Boekhouden.nl aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
9.4    Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van e‑Boekhouden.nl wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door e‑Boekhouden.nl gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door e‑Boekhouden.nl geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1    Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of Diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen Dienstverlening via e‑Boekhouden.nl.
10.2    Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 9.1, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 6.000,- (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (Vijftigduizend Euro).

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1    e‑Boekhouden.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door e‑Boekhouden.nl geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van e‑Boekhouden.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11.2    Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
11.3    Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van e‑Boekhouden.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan e‑Boekhouden.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.4    e‑Boekhouden.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade
11.5    Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van e‑Boekhouden.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
11.6    De opdrachtgever vrijwaart e‑Boekhouden.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst
11.7    e‑Boekhouden.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar e‑Boekhouden.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. e‑Boekhouden.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met e‑Boekhouden.nl of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met e‑Boekhouden.nl.
11.8    e‑Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. e‑Boekhouden.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 12 Overmacht

12.1    Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van e‑Boekhouden.nl. 
12.2    e‑Boekhouden.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
12.3    De Opdrachtgever verklaart e‑Boekhouden.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.

Artikel 13 Helpdesk

13.1    De helpdesk verzorgt per e-mail en telefoon ondersteunende service aan Opdrachtgever. 
13.2    Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1    Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 14.2.
14.2    Indien de door e‑Boekhouden.nl aangeboden Diensten worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe.

Artikel 15 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

15.1    De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
15.2    Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan e‑Boekhouden.nl.

Artikel 16 Rechten en verplichtingen e‑Boekhouden.nl

16.1    e‑Boekhouden.nl verschaft Opdrachtgever toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs. 
16.2    e‑Boekhouden.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen. 
16.3    e‑Boekhouden.nl zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. e‑Boekhouden.nl garandeert een up-time van 99,9% op de looptijd van het abonnement. Bij overschrijding hiervan wordt het abonnementsgeld naar rato gecrediteerd.
16.4    e‑Boekhouden.nl zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken en/of systemen in stand te houden en te onderhouden. 
16.5    e‑Boekhouden.nl zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.
16.6    e‑Boekhouden.nl zal de Opdrachtgever informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de Dienstverlening van e‑Boekhouden.nl aan de Opdrachtgever. 
16.7    e‑Boekhouden.nl verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan zijn netwerk van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door e‑Boekhouden.nl een inschatting worden gegeven.

Artikel 17 Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

17.1    e‑Boekhouden.nl kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. e‑Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden. e‑Boekhouden.nl zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.
17.2    Indien omstandigheden e‑Boekhouden.nl noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat e‑Boekhouden.nl geen tijdige aankondiging kan geven. e‑Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden.
17.3    Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting Diensten van e‑Boekhouden.nl; technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-Diensten die e‑Boekhouden.nl beschikbaar stelt aan haar klanten.
17.4    Beschikbaarheid van hosting Diensten, applicaties en/of websites van Opdrachtgever binnen de e‑Boekhouden.nl infrastructuur wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle Diensten zorgen. e‑Boekhouden.nl is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Opdrachtgever en of derden.
17.5    Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van Diensten, kan e‑Boekhouden.nl niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren.

Artikel 18 Persoonsgegevens

18.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in e‑Boekhouden.nl ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
18.2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
18.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door e‑Boekhouden.nl, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat e‑Boekhouden.nl daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
18.4. Dat de artikelen 18 tot en met 29 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 19. Doeleinden van verwerking

19.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
19.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
19.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

Artikel 20 Verplichtingen verwerker

20.1. Ten aanzien van de in artikel 19 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
20.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
20.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 21 Doorgifte van persoonsgegevens

21.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
21.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 22 Verdeling van de verantwoordelijkheid

22.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
22.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
22.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 23 Beveiliging

23.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
23.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
23.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
23.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 24 Meldplicht

24.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
24.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 25 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

25.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
25.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 26 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

26.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
26.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 27 Audit

27.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 28 Aansprakelijkheid

28.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
28.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  (weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
28.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
28.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
28.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
28.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 29 Duur en beëindiging

29.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij e‑Boekhouden.nl is afgerond.
29.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
29.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 30 Geschillenregeling en toepasselijk recht

30.1    Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen e‑Boekhouden.nl en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 
30.2    Op elke Overeenkomst tussen e‑Boekhouden.nl en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
30.3    De rechtbank in Maastricht is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen e‑Boekhouden.nl en de Opdrachtgever.

Artikel 31 Wijziging van de voorwaarden

31.1    e‑Boekhouden.nl behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
31.2    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
31.3    Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie