Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Wij bestaan 20 jaar! Lees meer >

Intracommunautaire levering

Nederlandse ondernemers doen veel zaken buiten hun eigen landsgrenzen. Internationaal ondernemen biedt veel kansen voor handelsondernemingen en ook is Nederland vanwege de ligging van onze havens een ideaal doorvoerland.

Wanneer u diensten en/of producten aan het buitenland levert krijgt uw onderneming te maken met wettelijke regelgeving zoals intracommunautaire leveringen. Wij geven u tips en advies waar u op kunt letten wanneer u naar of vanuit het binnen- en buitenland goederen exporteert of importeert.

Wat is een intracommunautaire levering?

De betekenis van intracommunautaire levering is een levering van goederen binnen de EU door een leverancier in een EU-land aan een afnemer die in een ander EU-land is gevestigd. Leverancier en ontvanger moeten beide btw-plichtig zijn om aan de wettelijk gestelde voorwaarden te voldoen.

De levering geldt dus uitsluitend tussen lidstaten van de Europese Unie onderling tussen twee ondernemers in twee verschillende EU-landen. U komt hiervoor dus als ondernemer voor in aanmerking wanneer u goederen levert (leverancier) aan het buitenland (exporteur), binnen de EU.

Wat betekent intracommunautaire verwerving?

Een intracommunautaire verwerving is een aankoop van goederen door een afnemer in een EU-land van een leverancier die in een ander EU-land is gevestigd.

Ook is het een intracommunautaire verwerving in Nederland wanneer uw onderneming goederen die van een EU-land naar een ander EU-land (niet Nederland) worden vervoerd. U komt hiervoor dus als ondernemer voor in aanmerking wanneer u goederen aankoopt van uit het buitenland (importeur), binnen de EU.

 

 

Belastingdienst intracommunautaire levering

De Belastingdienst houdt toezicht op intracommunautaire leveringen omdat leveranciers en afnemers beide btw-plichtig zijn.

Btw-identificatienummer

Ondernemers zijn verplicht elektronisch aangifte te doen voor intracommunautaire leveringen en verwervingen.

Om dit correct te doen heeft u van de Belastingdienst een btw-identificatienummer ontvangen.

U bent verplicht om het btw-nummer van uw onderneming op de factuur te vermelden ter identificatie.

U kunt het nummer herkennen aan 14 karakters tellend nummer met als eerste twee letters NL, bijvoorbeeld NL123456789B01.

Ter controle is het belangrijk dat u geen handelsnaam gebruikt op de factuur, maar uw juridische bedrijfsnaam.

Laat uw btw-identificatienummer door uw leverancier op de factuur vermelden, u ontvangt dan een factuur met 0% btw.

Btw voorbeeld

U koopt producten in een ander EU-land en betaalt u hierover in Nederland btw. Maar niet als u aantoont dat u de btw al hebt betaald in het andere EU-land, zoals in dit voorbeeld:

Uw onderneming koopt goederen uit Spanje. U laat de goederen rechtstreeks in Duitsland afleveren. Uw Spaanse leverancier heeft uw Nederlandse btw-identificatienummer op de factuur vermeld. Houdt hier rekening mee omdat het vervoer in Duitsland eindigt, dat u in Duitsland btw moet betalen. U kunt deze btw normaliter in Duitsland aftrekken, maar omdat het Nederlandse btw-identificatienummer van uw onderneming op de factuur staat vermeld, verwerft u de goederen ook in Nederland. U hoeft de btw hierover echter niet te betalen, als u kunt aantonen dat u in Duitsland voor die goederen al btw heeft betaald. Wanneer u de btw in Nederland al heeft betaald, kunt u deze niet als voorbelasting op uw aangifte aftrekken. Uw onderneming kan de Nederlandse btw bij het belastingkantoor terugvragen.

Wanneer u dit op regelmatige schaal doet kunt u extra administratieve handelingen voorkomen door de goederen in te kopen met een Duits btw-identificatienummer. De Duitse belastingdienst stuurt u op verzoek een btw-identificatienummer bij registratie.

Btw checklist

Aan de hand van deze vragenlijst bepaalt u of uw onderneming btw aan de Belastingdienst moet betalen bij een intracommunautaire verwerving:

 • Is de leverancier van wie u goederen hebt gekocht een ondernemer?
 • Zijn de goederen die u hebt verworven vanuit een ander EU-land naar Nederland vervoerd?
 • Is de leverancier een particulier én heeft u van hem een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel gekocht?
 • Heeft de leverancier u laten weten dat hij in zijn land onder de kleineondernemersregeling valt?
 • Heeft u eigen goederen vanuit een ander EU-land overgebracht?
 • Worden de door u verworven goederen door of namens de leverancier gemonteerd of geïnstalleerd?
 • Past uw leverancier voor de levering de margeregeling toe?
 • Zijn de goederen die u heeft verworven nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen of accijnsgoederen?
 • Is het een afstandsverkoop?
 • Heeft u een vergunning voor belaste intracommunautaire verwerving?
 • Eindigt het vervoer van de goederen die u hebt verworven in Nederland (dan is sprake van goederenvervoer in overige gevallen)?
 • Heeft u het voorgaande jaar of in het lopende jaar in totaal voor meer dan € 10.000 aan goederen verworven uit andere EU-landen?
 • Staat uw Nederlandse btw-identificatienummer op de factuur van de leverancier?

ABC-leveringen

ABC-leveringen zijn verkopen van ondernemer A aan B en B aan C.

Als uw onderneming gebruik maakt van de vereenvoudigde ABC-regeling heeft u minder verplichtingen. Wanneer u als tussenhandelaar B fungeert hoeft uw onderneming zich niet te registreren in het land van uw klant. U mag de vereenvoudigde ABC-regeling toepassen als u aan de voorwaarden voldoet:

 • Aankopen van A met als doel doorverkoop aan C.
 • Toonbaar maken door een contract of een offerte.
 • Wanneer er drie ondernemers die elk in een verschillend EU-land een btw-identificatienummer hebben.
 • Gemaakte afspraken met A over het vervoer van de goederen.
 • De goederen rechtstreeks van A naar C in het land van C geleverd worden.
 • U niet geregistreerd bent in het land van C.
 • De intracommunautaire levering aan C neemt u op in uw btw-aangifte en opgaaf ICP.

Factuur vermelding

Als uw onderneming tussenhandelaar B bent bij een ABC-levering, moet u bij het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling. Daarom moet u naast de normale eisen aan een factuur, de volgende extra gegevens op uw factuur aan C vermelden:

 • Het btw-identificatienummer van uw eigen onderneming.
 • Het btw-identificatienummer van afnemer C in het land van C.
 • De vermelding op factuur: ‘verlegging vereenvoudigde ABC-regeling’ of ‘intracommunautaire levering’.

Daarmee brengt u afnemer C ervan op de hoogte dat hij de btw moet aangeven, omdat uw onderneming de vereenvoudigde regeling gebruikt.

Intracommunautaire levering aan particulier

Wanneer uw onderneming goederen verkoopt aan consumenten (particulieren) binnen de EU, worden de verkochte goederen met btw belast in het land waar de consument woont. Om dit proces eenvoudiger te maken is er een éénloketsysteem, de One-Stop-Shop (OSS). Dit voorkomt tevens dat bedrijven zich in ieder EU-land waar verkopen plaats vinden moeten registreren.

Eénloketsysteem

Bedrijven die goederen verkopen aan consumenten in andere EU-landen hoeven zich dankzij de OSS-regeling (het éénloketsysteem) niet in elk land apart te registreren om daar plaatselijk btw af te dragen. In het het éénloketsysteem zijn verschillende regelingen ondergebracht.

Drempelbedragen

Er geldt een gezamenlijk drempelbedrag van € 10.000 per kalenderjaar voor alle intra-EU afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Deze regels gelden voor alle intra-EU-verkopen aan consumenten. Wanneer uw onderneming binnen in een jaar over de omzetgrens van 10.000 euro gaat, berekent u vanaf dat moment het lokale btw-tarief van het land waar uw particuliere klant woont.

Uitzondering drempelbedrag

U mag als ondernemer voor maximaal € 10.000 in andere EU-landen goederen kopen met het buitenlandse btw-tarief. Deze goederen tellen niet mee voor de berekening van het drempelbedrag:

 • Accijnsgoederen.
 • Margegoederen.
 • Nieuwe vervoermiddelen.

E-commerce afstandsverkopen via een digitaal platform

Er gelden drempelbedragen voor leveringen aan ondernemers in de EU die geen btw-aangifte doen, en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Dit geldt wanneer uw klant de drempel al heeft bereikt, of uw klant met uw levering boven deze drempel komt. Uw klant moet uw levering volledig in eigen land aangeven. Dit geldt ook voor alle latere leveringen dat jaar én het jaar daarna. Uw klant kan u dan verzoeken om een factuur met 0% btw toe te sturen, hierdoor word het een intracommunautaire levering voor uw onderneming.

Btw terugvragen

Hoewel de OSS-regeling het aangeven van btw binnen de EU vereenvoudigt, doet het weinig voor het terugvragen van btw. Bedrijven die om wat voor reden dan ook btw in een EU-land terug willen vragen zullen daar in het bewuste land een apart proces voor op moeten zetten. Dit kan voor bedrijven met veel retourzendingen (zoals in de e-commerce) de nodige administratie opleveren.

Btw-aangifte

U ontvangt in de meeste gevallen een factuur met 0% btw of met ‘btw verlegd’, wanneer een ondernemer uit een ander EU-land werkzaamheden voor uw onderneming heeft uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer u een onderneming goederen uit andere EU-landen heeft af laten leveren in Nederland.

Btw berekenen

Dit kunt u doen door bij de Belastingdienst te controleren welk tarief van toepassing is. Geef vervolgens het totaal aan geleverde goederen en diensten op in uw btw-aangifte. Uw onderneming kan de btw in de btw-aangifte aftrekken als voorbelasting, dan betaalt u per saldo dus niets.

Vreemde valuta omrekenen

Bij de btw-aangifte moet u bedragen zoals crypto- en buitenlandvaluta omrekenen naar euro’s. Gebruik daarbij altijd de laatst genoteerde verkoopkoers van de factuurdatum.

Btw terugvragen uit een ander EU-land

Wanneer uw onderneming de btw heeft betaald in een ander EU-land, kunt u deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Echter wanneer u in het buitenland de btw-aangifte doet, dan moet u de btw aftrekken in uw buitenlandse aangifte.

Als u in Nederland de btw heeft betaald over kosten voor zakelijke import- / exportactiviteiten, mag u die aftrekken in uw Nederlandse btw aangifte.

Hierbij geldt dat de bedrijfsactiviteiten belast moeten zijn met btw, als ze in Nederland zouden zijn verricht.

Fictieve levering

Wat is fictieve levering?

Een fictieve levering is het vervoeren van eigen goederen naar een ander EU-land, omdat dit een fictieve intracommunautaire transactie is. Deze wordt in Nederland belast met 0% btw.

Wanneer uw onderneming als leverancier goederen vervoerd naar een ander EU-land, dan heet dat ‘overbrengen van voorraad op afroep’. Uw onderneming hoeft zich vanaf 2020 niet meer te registreren in het EU-land van uw afnemer.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden wanneer uw onderneming leverancier van voorraad op afroep is:

 • Overeenkomst afgesloten met uw afnemer.
 • Afnemer reeds bekend is op het tijdstip waarop het vervoer begint.
 • Correcte btw-identificatienummer (btw-id) van deze afnemer.
 • Uw onderneming vervoert de goederen zelf naar het andere EU-land of dit uitbesteed op uw kosten.
 • Uw onderneming niet gevestigd is of geen vaste inrichting heeft in het EU-land waarnaar de goederen worden vervoerd.
 • Levering van de goederen aan uw afnemer binnen 12 maanden na de datum van aankomst in het andere EU-land.
 • Uw onderneming een register bijhoudt van deze goederen.
 • U geeft het overbrengen van deze goederen per afnemer op in uw opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP).

Opgaaf ICP

Intracommunautaire transacties zijn de handel in producten waarbij de producten vervoerd worden van het ene EU-land naar het andere EU-land. Daarbij horen ICP-opgaven. De ICP-opgave is een opgaaf voor intracommunautaire prestaties van leveringen en/of diensten in lidstaten van de EU. De wordt altijd ICP-opgave altijd elektronisch verstuurd.

Wanneer u als ondernemer diensten of goederen exporteert aan een bedrijf buiten Nederland (binnen de EU) bent u verplicht om de ICP-opgave te doen. Dit is dus alleen relevant wanneer uw onderneming goederen of diensten heeft geleverd in een ander EU-land en u deze goederen zelf hebt vervoerd of hebt laten vervoeren. U doet de opgaaf bij het onderdeel ‘gegevens intracommunautaire prestaties’ in het correcte tijdvak waarin de goederen worden geleverd.

intracommunautaire levering

Factuur intracommunautaire levering

De factuur is een bewijs voor de intracommunautaire levering. Met tekstvermeldingen op de factuur kan uw onderneming de intracommunautaire levering en de bewijslast vastleggen.

Voorbeeld van de factuurvereisten met de juiste gegevens voor uw btw-administratie:

 • Bedrijfsnaam van uw onderneming en die van uw afnemer.
 • Adres van uw onderneming en die van uw afnemer.
 • Btw-identificatienummer van uw onderneming en die van uw afnemer.
 • Vermelding van de juridische bedrijfsnaam (handelsnaam alleen wanneer deze bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd).
 • Vermeld precies wat voor goederen er geleverd worden (i.v.m. fiscale eenheden).
 • Factuurdatum.
 • Factuurnummer.
 • Geplande leverdatum.
 • Datum van betaling en/of een vooruitbetaling (excl. btw).
 • Btw-bedrag.
 • Btw-tarief.
 • Eenheidsprijs.
 • Vrachtbrief / bestemmingsdocument (registratie van het vervoer van goederen).

Wanneer het factuurbedrag lager is dan € 100 (incl. btw), hoeft u dan minder gegevens op de factuur te vermelden.

Uitzonderingen gelden met aangepaste bewijslast voor uw facturen in deze situaties:

 • Uw onderneming is tussenhandelaar bij een ABC-transactie.
 • U een fiscaal vertegenwoordiger heeft die de btw betaald.
 • Wanneer uw klant goederen inruilt.
 • U verstuurt een verzamelfactuur (vermeld levering op specificatie).
 • U verstuurt voorschotnota’s.
 • Uw onderneming levert vrijgestelde goederen of diensten.
 • Globalisatieregeling.


Margeregeling intracommunautaire levering

Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw. De levering van margegoederen naar EU-landen kent een margeregeling voor gebruikte goederen zoals; goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek.

Uw onderneming mag deze goederen binnen de EU verkopen op dezelfde manier als u dat in Nederland doet, door 9 of 21% btw in rekening te brengen. Vermeldt dan op de verkoopfactuur de term ‘margeregeling’.

Globalisatieregeling

Corrigeer inkopen wanneer uw onderneming de globalisatieregeling toepast. Omdat u de goederen hebt ingekocht zonder btw en/of deze niet als voorbelasting heeft afgetrokken, mogen ze niet meer als margegoederen in de bedrijfsadministratie staan.

 

Administreer intracommunautaire leveringen eenvoudig

 

Boekhoudprogramma

In ons boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl registreert u al uw intracommunautaire leveringen op eenvoudige wijze. Zo zijn uw cijfers altijd correct en voorkomt u problemen met uw ICP-opgave.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

 

Intracommunautaire levering bedrijf opzoeken

Bij export en intracommunautaire leveringen geldt een btw-nultarief. Dit zijn de regels voor toepassing en bewijsvoering van het nultarief door een leverancier van de uitvoer van de goederen. Voorwaarde voor toepassing van het nultarief is dus dat de goederen worden vervoerd naar een andere lidstaat. Op grond van artikel 12, lid 2 Uitvoeringsbesluit is bovendien vereist dat de leverancier beschikt over het buitenlandse Btw-nummer van degene die de goederen afneemt.

Btw-identificatienummers controleren

VIES (VAT Information Exchange System) is het Europese systeem voor de uitwisseling van btw-informatie.

VIES wordt gebruikt voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en organisaties die in de EU (Europese Unie). Deze ondernemingen zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over eigen landsgrenzen naar andere lidstaten.

U kunt hier de btw-identificatienummers van uw afnemers uit alle EU-lidstaten controleren, ook die van uw Nederlandse afnemers.

Btw-fraude

Het is voor ondernemers belangrijk om te weten of uw klant of leverancier een geldig btw-nummer heeft.

Wanneer er bij controle van uw administratie door de Belastingdienst blijkt dat uw klant of leverancier geen ondernemer is, kan uw onderneming een naheffingsaanslag ontvangen. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen en diensten die u zonder btw hebt geleverd. Let daarom goed op of de partij waar u zaken mee doet een geldig btw-nummer heeft en een valide onderneming is om btw-fraude te voorkomen.

Douane controle

De douane voert dagelijks controles uit op inkomende en uitgaande goederen. Deze documenten zijn belangrijk voor het transporteren van goederen over landsgrenzen:

 • AGP (Accijns-geleidedocument), dit document word verzonden tussen accijnsdepots en naar (niet-)geregistreerde bedrijven voor accijnsgoederen intracommunautair.
 • T2, is een document dat wordt opgemaakt voor intracommunautair douanevervoer in het douanegebied van de EU via het grondgebied van een derde land.


Landen intracommunautaire levering

Deze landen komen in aanmerking voor intracommunautaire levering binnen de Europese Unie:

 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden
 • Cyprus (met uitzondering van het Turkse deel)

 


Veelgestelde vragen  
 

Wat is BTW vrij leveren?

Groen vinkje      

Wanneer uw onderneming aan de basisvoorwaarden van een intracommunautaire levering heeft voldaan, wordt u als verkoper vrijgesteld en hoeft geen btw in rekening brengen. Uw klant kan dan een belastbare intracommunautaire verwerving doen in zijn EU-lidstaat en deze rapporteren in zijn btw-aangifte.

 

Beheer uw administratie gemakkelijk met e-Boekhouden.nl

Registreer intracommunautaire leveringen in uw administratie via ons online boekhoudprogramma. U kunt er daarnaast voor kiezen om de verloning maandelijks automatisch via uw bank te verwerken, zodat uw werknemers hun salaris op tijd gestort krijgen.

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer u korter dan 15 maanden geleden met uw bedrijf gestart bent, dan is e-Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van uw onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies zoals bankkoppelingen, Scan & Herken en het gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Bent u tevreden met de informatie op deze pagina?
Bedankt voor uw feedback

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie